Deze tarieven zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze tarieven welke door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

In de Tarieven Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars v.o.f. (vanaf nu: Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars) wordt verstaan onder opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft en onder opdrachtnemer: Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars.

I. Verhuur
1. Alle tarieven en bijkomende kosten zijn, tenzij anders overeengekomen, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
2. De courtage wordt berekend over de huursom met de inachtneming van de hieronder geldende regels.
3. Onder huursom wordt verstaan de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het onroerend goed voor de gemiddelde jaarhuur.
4. Voor huurovereenkomsten is de courtage bij een huursom 16% van de jaarhuur, met een minimum van €2.500,00.
5. Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode langer dan vijf jaar wordt de courtage berekend als hierboven verhoogd met 0,5% van de totale huursom voor elk huurjaar na het vijfde huurjaar.
6. Overeenkomsten voor een periode van vijf jaar of langer, als mogelijkheid opgenomen optiejaren of jaren van stilzwijgende verlenging, hebben geen invloed op de hoogte van de courtage.
7. De vergoeding die verschuldigd is bij het opschorten of intrekken van een opdracht tot dienstverlening bedraagt tenminste € 1.250,00.
8. Indien binnen zes maanden na beëindiging van de opdracht een transactie tot stand komt, is opdrachtgever eveneens courtage verschuldigd aan opdrachtnemer.

II. Verkoop en aankoop
1. Alle tarieven en bijkomende kosten zijn, tenzij anders overeengekomen, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
2. De courtage wordt berekend over de koopsom met de inachtneming van de hieronder geldende regels.
3. Onder de koopsom wordt het bedrag verstaan dat de koper en verkoper zijn overeenkomen. Over de kosten en rechten die onder de overdracht vallen (zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten) wordt geen courtage berekend.
4. De hierboven bedoelde courtage bedraagt bij verkoop 2% van de koopsom.
5. De hierboven bedoelde courtage bedraagt bij aankoop 2% van de koopsom.
6. De vergoeding die verschuldigd is bij het opschorten of intrekken van een opdracht tot dienstverlening bedraagt € 1.250,00.

III. Advieswerkzaamheden
1. Het uurtarief voor advieswerkzaamheden bedraagt € 225,00, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

IV. Taxaties
1. Voor deze vorm van dienstverlening heeft Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars geen algemene tarieven vastgesteld. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen in onderling overleg het tarief voor de dienstverlening overeen.

V. Opnamekosten
1. Door het in de verhuur geven van een object zal opdrachtgever een vast bedrag van € 495,- exclusief btw verschuldigd zijn. Dit bedrag wordt bij aanvang van de opdracht in rekening gebracht. In dit bedrag zijn o.a. begrepen:
• Plaatsing internet gedurende 1 jaar (Funda in Business) à € 250,- per jaar excl. btw per object. De periode van betaling gaat in vanaf de datum van aanmelding. Bij verhuur zal er geen restitutie plaatsvinden van de in rekening gebrachte kosten. Na 12 maanden zal de presentatie op Funda in Business stilzwijgend verlengd worden met (steeds) 12 maanden. Bovenstaand bedrag wordt dan als verlengingskosten bij de additionele kosten in rekening gebracht bij opdrachtgever;
• Kosten kadastraal extract: in verband met het vaststellen van de meest recente gegevens van de onroerende zaak zijn wij genoodzaakt van het object de recente kadastrale gegevens op te vragen;
• Diversen: opvragen milieugegevens bij de Milieudienst van de gemeente, dossierinzage bij de gemeente inzake bouwtekeningen, opvragen van bouwtekeningen, bestemmingsplan(onderzoek), raambiljet, uittreksels Kamer van Koophandel etc.

VI. Presentatiepakket
1. Als aanvulling op de onder ‘opnamekosten’ omschreven werkzaamheden en kosten is het eveneens mogelijk om gebruik te maken van het presentatiepakket. Onder het presentatiepakket wordt verstaan het maken van professionele interieur en exterieur foto’s, drie 360-graden foto, een video van circa 1 minuut en een plattegrondtekening (Floorplanner). Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars adviseert opdrachtgever gebruik te maken van het professionele presentatiepakket omdat naast de presentatie ook de relevantie en vindbaarheid op Funda in Business wordt vergroot. De kosten voor dit pakket bedragen (exclusief eventuele reiskosten) €300,- exclusief btw.

VII. Verlengingskosten
1. Na 12 maanden zal de presentatie op Funda in Business stilzwijgend verlengd worden met (steeds) 12 maanden. Bovenstaand bedrag wordt dan als verlengingskosten bij de additionele kosten in rekening gebracht bij opdrachtgever.